+48.534808009

Lex est quod notamus...

Dokumenty

Wizyta u notariusza wiąże się z koniecznością dostarczenia niezbędnych dokumentów, w oryginale, a ich rodzaj zależy od charakteru dokonywanej czynności, przy czym przed dokonaniem czynności notarialnej, w celu weryfikacji dokumentów, konieczny jest kontakt z notariuszem. Należy dodać, że przy każdej czynności notariusz obowiązany jest stwierdzić tożsamość stron, stąd zawsze u notariusza należy wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości. W przypadku, gdy stroną czynności jest osoba prawna lub inny podmiot, niezbędne jest podanie numeru KRS, REGON, NIP, umowa spółki oraz niezbędne uchwały.

Do każdej czynności notarialnej wymagany jest zestaw innych dokumentów, niemniej można wskazać na najbardziej typowe dokumenty potrzebne do sporządzenia określonych rodzajów umów.

Zbycie nieruchomości gruntowej:

Zbycie nieruchomości lokalowej:

Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

Akt Poświadczenia Dziedziczenia:

nie ma znaczenia data wystawienia aktu stanu cywilnego, dokumenty te nie dezaktualizują się

Pełnomocnictwo:

Jeżeli nieruchomość gruntowa lub lokalowa lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte zostało w drodze spadku lub zasiedzenia (bez względu na datę nabycia) bądź – w przypadku nabycia po 1 stycznia 2007 roku – m. in. w drodze darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, do aktu notarialnego należy przedłożyć zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

W indywidualnych przypadkach notariusz może wymagać przedłożenia dodatkowych dokumentów, nie wskazanych powyżej.