+48.534808009

Lex est quod notamus...

Czynności notarialne

Zakres pracy notariusza reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Z art. 79 powołanej ustawy wynika, że notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządza akty notarialne
 2. Sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 3. Podejmuje czynności związane z europejskim aktem poświadczenia dziedziczenia
 4. Podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwa osoby fizycznej
 5. Sporządza poświadczenia
 6. Spisuje protokoły
 7. Sporządza protesty weksli i czeków
 8. Przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze, papiery wartościowe, dane na informatycznym nośniku danych
 9. Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 10. Sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów
 11. Składa wnioski o wpis do księgi wieczystej wraz z dokumentami stanowiącym podstawę wpisu w księdze wieczystej
 12. Sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów