+48.534808009

Lex est quod notamus...

Wynagrodzenie


Taksa

Taksa notarialna pobierana jest przez notariusza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i powiększona jest o należny podatek VAT w wysokości 23%. Za wynagrodzenie należne notariuszowi strony odpowiadają solidarnie.

Oprócz taksy notariusz pobiera i odprowadza na rachunki odpowiednich instytucji:

Podatki

Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez notariusza od wszystkich podlegających temu podatkowi czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, natomiast podatek od spadków i darowizn tylko od umowy darowizny, nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności i umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania dokonywanych w formie aktu notarialnego.

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn określają szczegółowo, na kim ciąży obowiązek podatkowy przy poszczególnych czynnościach.

Opłaty sądowe

Notariusz pobiera również opłaty sądowe, które należy uiścić w przypadku dokonywania czynności, w związku z którymi w akcie notarialnym zawierany jest wniosek do Sądu, Wydziału Ksiąg Wieczystych. Wysokość opłat sądowych określona jest w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Opłatę za wpis do Rejestru Spadkowego

Opłata pobierana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpisy dokonywane w rejestrze spadkowym przez notariusza albo sąd.

W celu ustalenia kwoty należnego podatku, kwoty wynagrodzenia notariusza oraz kwoty należnej z tytułu opłat sądowych, prosimy o kontakt z kancelarią.