+48.534808009

Lex est quod notamus...
2024-04-13

Rola notariuszy w poborze podatków i opłat sądowych w 2023 roku


Rola notariuszy w poborze podatków i opłat sądowych w 2023 roku

W minionym roku 2023, notariusze w Polsce odegrali istotną rolę w procesie poboru podatków oraz opłat sądowych na rzecz Skarbu Państwa i gmin. Łączna kwota pobranych przez nich podatków (z wyłączeniem VAT) oraz opłat sądowych wyniosła imponującą sumę 2 898 146 972,98 zł.

Rola notariuszy w systemie podatkowym

Notariusze, działając jako płatnicy, obliczają, pobierają i odprowadzają na rachunki właściwych organów podatkowych następujące podatki:

Dodatkowo, notariusze są odpowiedzialni za pobór i odprowadzanie podatku od towarów i usług (VAT) od pobranego wynagrodzenia (taksy notarialnej) na rachunki właściwych urzędów skarbowych. Ważnym zadaniem notariuszy jest także obliczanie, pobieranie i odprowadzanie opłat sądowych od wniosków składanych w systemie teleinformatycznym o wpisy w księgach wieczystych.

Oprócz tego, notariusze sporządzają i przekazują do właściwych organów podatkowych odpowiednie deklaracje i zestawienia dotyczące dokonywanych wpłat, co jest regulowane odrębnymi przepisami.

Spadek poboru podatków i opłat w 2023 roku

W porównaniu do roku 2022, w 2023 roku odnotowano spadek pobranych i odprowadzonych przez notariuszy podatków oraz opłat sądowych na rzecz Skarbu Państwa i gmin o 9,02%.

Szczegółowe dane

W wartościach bezwzględnych, w roku 2023 pobrane przez notariuszy opłaty i podatki były niższe o 287 423 145,35 zł w porównaniu do roku 2022.

Źródło informacji

Przedstawione dane pochodzą z raportu Krajowej Rady Notarialnej pt. "Sprawozdanie i ocena stanu notariatu za rok 2023".

Notariusze, pełniąc swoje obowiązki, nie tylko wspierają funkcjonowanie systemu podatkowego, ale także zapewniają stabilność i przejrzystość procesów prawnych związanych z obrotem majątkowym i dziedziczeniem.

«powrót