+48.534808009

Lex est quod notamus...
2024-03-08

Co to jest umowa deweloperska?


Co to jest umowa deweloperska?

Umowa deweloperska reguluje współpracę między deweloperem a nabywcą nieruchomości. Ustawa z 20 maja 2021 roku wprowadza wiele wymogów mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i ochronę praw nabywców. Oto najważniejsze z nich:

Środki ochrony wpłat nabywcy

Zgodnie z rozdziałem 2 ustawy, deweloper jest zobowiązany do zapewnienia jednego z dwóch środków ochrony wpłat:

Dodatkowo, deweloper musi dokonywać regularnych wpłat składek na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, co wzmacnia bezpieczeństwo finansowe nabywców.

Obowiązki dewelopera przed zawarciem umowy

Przed zawarciem umowy deweloperskiej, deweloper musi spełnić szereg obowiązków informacyjnych wobec nabywcy, opisanych w rozdziale 4 ustawy. Wymagane jest m.in.:

Treść umowy deweloperskiej

Umowa deweloperska musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu transakcji, w tym dane o lokalu lub domu, warunki płatności, terminy realizacji projektu oraz standardy wykończenia. Musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Może być również poprzedzona umową rezerwacyjną, jak opisano w rozdziale 5.

Ochrona praw nabywców

Ustawa szczegółowo reguluje prawa i obowiązki stron, w tym mechanizmy ochrony nabywców, takie jak:

Umowa deweloperska wraz z powiązanymi z nią procedurami i obowiązkami ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności na rynku nieruchomości, oferując nabywcom większą przejrzystość transakcji i skuteczną ochronę ich interesów.

«powrót